[rev_slider slider-om-orrudden]

Om Orrudden

Idag arbetar vi med tre kategorier av kunder – företag inom den privata sektorn, med offentlig sektor och med ideell sektor. Vi hjälper våra kunder med att genomföra förändrings- och transformationsprojekt som uppkommer i samband med digitalisering av verksamheter. Vi fokuserar på de mänskliga aspekterna i förändringsarbetet som handlar om att få på plats ett ledarskap som skapar förutsättningar för nya förhållnings- och arbetssätt. Verksamheter behöver främja innovation och nytänk på alla nivåer i organisationen för att klara utmaningarna. Utgångspunkten är att alla vill och behöver bli delaktiga i utvecklingsarbetet där en engagerad och öppen kommunikation är motorn.

Våra kunder ser nyttan av att utveckla team, ledare, eller medarbetare för att:

  • Skapa ett arbetsklimat som främjar innovation och nytänk.

  • Föra in nya förhållningssätt och arbetssätt.

  • Kunna arbeta effektivare med sina uppdrag.

  • Ge mer välfärd för pengarna.

  • Utveckla en effektiv kommunikation som bidrar till engagemang och handling

Vår vision

”Modiga ledare som bygger tillit och får alla att växa, utvecklas och ta ansvar för organisationens framgång”

Våra värderingar kring ledarskapet

  • Modig

  • Nyfiken

  • Tillitsfull

Vårt synsätt

Vi tror på kraften i varje människa och därmed i varje organisation. När människor är delaktiga och tar ansvar genom självledarskap växer och utvecklas inte bara de själva utan hela företag och organisationer.

Ledarskapets främsta uppgift är att skapa förutsättningar för alla att vilja utnyttja sin fulla potential och ta ansvar för organisationens framgång.  Då frigörs kraft och energi för nytänk, innovation och lärande, viktiga framgångsfaktorer i ett digitalt transformationsarbete.

Ledarskapet handlar i allt större utsträckning om mod, att våga testa och pröva nya lösningar, att våga ställa frågor till sin organisation istället för att ha alla svaren själv.

Det handlar om nyfikenhet, att vilja utforska sitt eget ledarskap, vilja lära sig mer och växa. Det handlar också om tillit, att tro på sin egen och andra människors förmåga, att skapa arenor för trygga samtal i en omvärld som blir alltmer oförutsägbar.

Tillsammans med uppdragsgivaren utvecklar vi ett medvetet och engagerat ledarskap och medarbetarskap som skapar en kreativ och utvecklande organisation rustad att möta en framtid som redan är här.

Vi driver förändringsprocesser mot en gemensam målbild, utvecklar medvetna och engagerade ledare och medarbetare genom coaching, skapar ett kommunikativt förhållningssätt och klimat samt faciliterar möten som ger resultat.

– Digital transformation handlar om tillit mellan människor